بررسی 10 مدل کوچینگ

دردانش کوچینگ وشیوه اجرای آن صحبت از خلاقیت به میان می آید واین نشان دهنده این است که یک کوچ باتوجه به مراجع  و شرایط او مدل های مختلفی در برگزاری جلسه کوچینگ می تواند به کار ببرد که در این مقاله سعی داریم به بررسی اجمالی چند مدل رایج دربرگزاری جلسات کوچینگ بپردازیم .

البته با توجه به تنوع مدل های کوچینگ تمامی آنها برروی اهداف وگام های یکسانی تمرکز میکنند.این گام ها عبارتند از تعیین هدف ، شناخت وضعیت فعلی ، شناخت امکانات موجود برای رسیدن به هدف ، شناخت موانع احتمالی وطراحی نقشه برای اقدام درجهت رسیدن به هدف .

مدل های کوچینگ مشهور:

1- مدل GROW  :

مشهورترین مدل کوچینگ جهان است که می توان آن را  اولین مدل هم به حساب آورد . این مدل در کتاب بازی درونی تیموتی گالوی مطرح شد و  چند سال بعد جان  وایت مور با استفاده  از آموزه های  گالوی  این مدل را ابداع کرد و در کتاب کوچینگ برای عملکرد او رسماٌ اعلام شد .

مراحل این  مدل به ترتیب هدف ( Goal ) ، واقعیت ( Reality  ) ، انتخاب ها (Option  ) و اقدام ( Wrap – up ) است از روی مدل Grow  2 مدل T- Grow  و Re – Grow  هم مطرح شده است .

در مدل T – Grow مراجع با مشکلات زیادی به کوچ مراجعه می کند و قبل شروع  جلسه کوچینگ  یکی از مشکلات موضوع جلسه می شود ( topic  ) وباقی فعلاٌ کنار گذاشته می شود. در مدل Re – Grow اگر کوچ متوجه شود که مراجع در جلسه قبل به اهداف خود نرسیده  مجدد مراحل  قبل را مرور (review  ) و ارزیابی ( Evaluate  ) می کند و مجدد مدل Grow   را پیش می برد.

2- مدل CLEAR :

این خیلی شباهت به مدلGROW  ندارد و در دهه 80 میلادی توسط پیترهاوکینز طرح ریزی شده است این  مدل دارای 5 مرحله است که  شامل  توافق ( Contract ) ، شنیدن (  Listen ) ، اکتشاف  ( Explore  ) اقدام ( Action ) وبازبینی ( Review  ) می باشد.

3-مدل OSCAR :

درسال 2002 دو کوچ  بریتانیایی اندرو  گیلبرت  و کارن واتیلورث این مدل  را طراحی کردند که دارای 5 مرحله  است که عبارت است از خروجی (Outcome  ) ، وضعیت (Situation  ) ، گزینه ها ( Choices  ) ،  اقدامات ( Action ) وبازبینی ( Review ) می باشد.(خروجی همان هدف کوچینگ است که به صورت شفاف بیان می شود)

4 – مدل  ( Achieve)  :

این  مدل راه حل محور است  و  بسیار مشابه  مدل GROW  است و توسط  فیونا الدریج  و سابین دمیکوسکی طراحی شده است ودارای 7 مرحله است .

ارزیابی  وضعیت کنونی  ( Assess  the Current Situation ) ، طوفان  ذهنی خلاقانه ( Creative  Brainstorming ) شفاف  کردن  اهداف ( Hone  Goals )  ،  فکر چاره  کردن  ( Initiate  Option   Generation ) ، ارزیابی  چاره ها ( Evaluate  Options  ) ، طراحی  برنامه اقدام معتبر ( Valid  Action Programme Design )  و تشویق به شروع

( Encourage Momentum  )

5- مدل STEPPA  

که گاهی به آن STEPPPA  هم می گویند که توسط اگنس مکلئودور  در سال 2003مطرح  شدکه دارای6 مرحله است .

مرحله  اول  این  مدل  :  موضوع   ( Subject  )  ،  مرحله  دوم  :  شناخت  هدف   (  Target   Identification ) مرحله  سوم  : احساس ( Emotion ) ، مرحله چهارم  : ادراک ( Perception  ) ، مرحله  پنجم :  طرح  و  برنامه (Plan and pace)  ، مرحله ششم : اقدام (  Action ) است .

 

 

6- مدل  OSKAR   : 

این مدل بسیار شبیه مدل  OSCAR  با ( C ) است مدلی راه حل محور که در  سال  2002 توسط  پائول زد ، جکسون و مالک مک کرگو  معرفی شد . این مدل نیز 5  مرحله دارد .خروجی  ( Outcome ) ، مقایسه ( Scale ) ، داشته ها ( Know-how  ) ، تایید و اقدام ( Affirm  and Action  ) و بازنگری (  Review  ) . درمرحله سوم احساس ، مراجع احساسات خودرا به کمک کوچ درراستای افزایش انگیزه خودو رسیدن به هدف

به کار می برد . در مرحله  ادراک دید  مراجع   نسبت به آنچه هست و  آنچه می تواند باشد باز می شود.

7- مدل FUEL  :

این مدل توسط جان زنگر و کاتلین استینت ارائه شده که شامل 4 مرحله است

ساختار مشخص ( Frame  the conversation ) ، دانستن موقعیت فعلی (Understand  the  current  state ) ، دانستن  مقصد  ( Explore the desirable state   )  ،  برنامه  اجرایی  ( Lay out a success plan   )

8- مدل SOLVE :

این مدل شامل 5 مرحله می باشد . ظاهر ماجرا ( Surface ) ، مشاهده و بررسی (Observe)، گوش کردن (  Listen) ، بازبینی وتحقیق (  Verify  ) ، انجام دادن  (Enable )

9- مدل CIGAR :

شرایط  موجود ( Current situation ) ، شرایط  ایده آل  (Ideal situation ) ، شکاف ها ( Gaps  ) ، برنامه اقدامی ( Action planning ) وبازنگری ( Review  )

10- مدل WOOP :

از جمله مدل هایی است که بیشتر برای اهداف کوتاه مدت استفاده میشه و میشه گفت برای سلف کوچینگ کاربرد داره . این مدل کوچینگ چهار گام داره که به ترتیب خواسته ( Want ) ،خروجی ( Outcome) مانع (  Obstacle  ) ونقشه ( Plan  ) تعداد مدل های کوچینگ بسیار زیاد است.

و هرچند که  مدل  GROW  مشهورترین  و پر کاربردترین مدل  است اما نمی توان گفت کدامیک از مدل های بالا بهتر است . زیرا جلسات کوچینگ با یکدیگر متفاوتند و براساس هر شرایط ممکن است یک مدل استفاده شود ویا مدلی جدید پدید آید.

نویسنده : سارا بیک محمدی ، مربی کسب وکار

دیدگاهتان را بنویسید